طلوع صبح...

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار ...... ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
اسفند 88
10 پست
بهمن 88
31 پست